สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
วารสารคำพิพากษาศาลฎีกาสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1
วารสารคำพิพากษาศาลฎีกา
 1. วารสารศาลฎีกาของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ม.ค. 2560
 2. วารสารศาลฎีกาของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน ก.พ. 2560
 3. วารสารศาลฎีกาของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มี.ค.. 2560
 4. วารสารศาลฎีกาของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เม.ย. 2560
 5. วารสารศาลฎีกาของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน พ.ค. 2560
 6. วารสารศาลฎีกาของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มิ.ย. 2560
 7. วารสารศาลฎีกาของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน ก.ค. 2560
 8. วารสารศาลฎีกาของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน ส.ค.2560
 9. วารสารศาลฎีกาของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน ก.ย. 2560
มุมดาวน์โหลด
ส่วนวิชาการและงานคดี
 1. แบบจัดเก็บข้อมูลคดีประกอบการนิเทศงานคดี ในระบบพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง
 2. ด่วนที่สุด ศย301.001/ว185 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2560 เรื่อง การรายงานคดี
 3. ด่วนที่สุด ศย301.001/ว224 23ธันวาคม 2557 เรื่อง การปรับปรุงแบบจัดเก็บสถิติสำนวนที่ส่งภาคตรวจ
 4. แบบข้อมูลการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560
 5. แบบบันทึกข้อมูลคดีในระบบพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง
 6. กำหนดการตรวจราชการของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 7. ด่วนที่สุด ศย301.001/ว141 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เรื่อง การเร่งรัดคดีค้างพิจารณา
 8. แบบรายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทของภาคและศาลปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

6

1.ร่วมโครงการ ?ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทองพบประชาชน? จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท การประนีประนอมคดีครอบครัว ความรู้สิทธิทางกฎหมายและกระบวนการช่วยเหลือเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองสวัสดิภาพสตรี เด็กและบุคคลในครอบครัว 2.โครงการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทองเยี่ยมเด็กและเยาวชน เพื่อเยี่ยมเด็กและเยาวชน และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกฯ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา
อ่านข่าว