สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • .ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
วารสารคำพิพากษาศาลฎีกาสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1
วารสารคำพิพากษาศาลฎีกา ประจำปี 2560
 1. วารสารคำพิพากษาศาลฎีกาของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ม.ค. 2560
 2. วารสารคำพิพากษาศาลฎีกาของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน ก.พ. 2560
 3. วารสารคำพิพากษาศาลฎีกาของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มี.ค.. 2560
 4. วารสารคำพิพากษาศาลฎีกาของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เม.ย. 2560
 5. วารสารคำพิพากษาศาลฎีกาของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน พ.ค. 2560
 6. วารสารคำพิพากษาศาลฎีกาของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มิ.ย. 2560
 7. วารสารคำพิพากษาศาลฎีกาของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน ก.ค. 2560
 8. วารสารคำพิพากษาศาลฎีกาของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน ส.ค.2560
 9. วารสารคำพิพากษาศาลฎีกาของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน ก.ย. 2560
 10. วารสารคำพิพากษาศาลฎีกาของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน ต.ค.2560
 11. วารสารคำพิพากษาศาลฎีกาของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน พ.ย.2560
 12. วารสารคำพิพากษาศาลฎีกาของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน ธ.ค.2560
วารสารคำพิพากษาศาลฎีกา ประจำปี 2561
 1. วารสารคำพิพากษาศาลฎีกาของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ม.ค. 2561
 2. วารสารคำพิพากษาศาลฎีกาของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน ก.พ. 2561
 3. วารสารคำพิพากษาศาลฎีกาของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มี.ค. 2561
 4. วารสารคำพิพากษาศาลฎีกาของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เม.ย. 2561
 5. วารสารคำพิพากษาศาลฎีกาของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน พ.ค. 2561
 6. วารสารคำพิพากษาศาลฎีกาของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มิ.ย.2561
 7. วารสารคำพิพากษาศาลฎีกาของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน ก.ค. 2561
 8. วารสารคำพิพากษาศาลฎีกาของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน ส.ค. 2561
 9. วารสารคำพิพากษาศาลฎีกาของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน ก.ย.2561
มุมดาวน์โหลด
ส่วนวิชาการและงานคดี
 1. แบบจัดเก็บข้อมูลคดีประกอบการนิเทศงานคดี ในระบบพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง
 2. ด่วนที่สุด ศย301.001/ว185 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2560 เรื่อง การรายงานคดี
 3. ด่วนที่สุด ศย301.001/ว224 23ธันวาคม 2557 เรื่อง การปรับปรุงแบบจัดเก็บสถิติสำนวนที่ส่งภาคตรวจ
 4. แบบบันทึกข้อมูลคดีในระบบพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง
 5. ด่วนที่สุด ศย301.001/ว141 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เรื่อง การเร่งรัดคดีค้างพิจารณา
 6. แบบข้อมูลศาลจังหวัด ศาลแขวง (แบบที่ 1)
 7. กำหนดการตรวจราชการ ประจำปี พ.ศ.2561
 8. แบบข้อมูลศาลศาลเยาวชนฯ (แบบที่ 1)
 9. แบบคำของบประมาณโครงการของศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม (แบบ 32)
 10. ข้อมูลปัญหาข้อขัดข้องในการบริหารจัดการงานคดีของศาล (แบบที่ 2)
 11. รูปแบบการตรวจราชการ ประจำปีพ.ศ.2561
 12. แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนางานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลภายใต้โครงการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทของภาคและศาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ ADR2)
 13. ศย 301.001/ว 14 ซักซ้อมความเข้าใจตามระเบียบ (เพิ่มเติม)

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด