สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1ข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

วารสารคำพิพากษาศาลฎีกาสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1
มุมดาวน์โหลด
ส่วนวิชาการและงานคดี
 1. แบบจัดเก็บข้อมูลคดีประกอบการนิเทศงานคดี ในระบบพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง
 2. ด่วนที่สุด ศย301.001/ว68 ลงวันที่ 1 เมษายน 2556 เรื่อง การรายงานคดี
 3. ด่วนที่สุด ศย301.001/ว224 23ธันวาคม 2557 เรื่อง การปรับปรุงแบบจัดเก็บสถิติสำนวนที่ส่งภาคตรวจ
 4. แบบข้อมูลการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560
 5. แบบบันทึกข้อมูลคดีในระบบพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง
 6. กำหนดการตรวจราชการของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 7. ด่วนที่สุด ศย301.001/ว141 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เรื่อง การเร่งรัดคดีค้างพิจารณา
 8. แบบรายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทของภาคและศาลปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
 1. แบบฟอร์มส่งข่าวมาประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ภาค 1
 2. แบบฟอร์มแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ KTB Corporate Online
 3. แบบฟอร์มรายงานประจำปี (สำหรับทุกปี)

ส่วนคลัง
 1. แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน

ส่วนแผนงานและงบประมาณ
 1. แบบฟอร์มคำขอโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดฯ ปี 2559

ส่วนช่วยอำนวยการ
 1. ประวัติผู้บริหาร
 2. ข้าราชการตุลาการสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1